Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 7

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 219
· Najnowszy użytkownik: Rihpleda

free counters

stat4u

Regulamin konkursu "KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI"

REGULAMIN KONKURSU
„Krzyżówka z nagrodami”
organizowanego przez Wydawnictwo „Filatelista”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Krzyżówka z nagrodami” i jest zwany dalej "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Filatelistów Zarząd Główny – Redakcja Filatelisty, al. Wilanowska 115 m. 41, 02-756 Warszawa.
3. Fundatorem Nagród jest Polski Związek Filatelistów Zarząd Główny, al. Wilanowska 115 m. 41, 02-756 Warszawa zwany dalej Fundatorem.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na łamach czasopisma „Filatelista” cyklicznie co miesiąc, począwszy od wydania październikowego 2015 r.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto nabędzie numer czasopisma „Filatelista” w formie papierowej i nadeśle na adres redakcji zamieszczony przy każdej krzyżówce oryginał kuponu konkursowego, z podanym prawidłowym hasłem – rozwiązaniem krzyżówki.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie kuponu z prawidłową odpowiedzią w wyznaczonym terminie – do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu opublikowania Konkursu. O ważności terminu decyduje data stempla pocztowego. Do kuponu powinny być dołączone informacje umożliwiające przekazanie nagrody tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania. Brak informacji o danych teleadresowych uniemożliwia wzięcie udziału w losowaniu Nagród.
3. Konkurs odbywa się w formie listowej. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą listową a ich imiona, nazwiska oraz nazwy miejscowości, z których pochodzą będą opublikowane jako lista zwycięzców na łamach czasopisma.
4. Udział w Konkursie oznacza zgodę na podanie w pełnym brzmieniu imienia i nazwiska w przypadku wygranej.

§ 3
NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie przewidziane są dla 5 osób, których kupony zostaną wylosowane z puli prawidłowych odpowiedzi.
2. Nagrodami w Konkursie są walory filatelistyczne lub publikacje / emisje związane z filatelistyką. Nagrody przekazane są Zwycięzcom przez Fundatora.
3. Nagrody wysyłane będą pocztą na wskazane przez Zwycięzców adresy, w terminie do 14 dni od daty losowania.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych tj.: imienia, nazwiska oraz adresu (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto).
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin osoba biorąc udział w Konkursie wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
KOMISJA KONKURSOWA
1. W skład Komisji konkursowej wchodzą 3 osoby:
a) przedstawiciel Redakcji „Filatelisty”
b) przedstawiciel Zarządu Głównego PZF
c) przedstawiciel Okręgu Warszawskiego PZF

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez uprzedzenia.
Regulamin dostępny jest do wglądu w redakcji „Filatelisty” i na stronie internetowej http://www.zgpzf.pl/viewpage.php?page_id=203