Ważna informacja dla osób nadsyłających materiały do publikacji na stronie internetowej www.zgpzf.pl
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Czerwiec 26 2018 19:02:23
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanych szerzej jako RODO), informujemy, że publikowanie na stronie internetowej www.zgpzf.pl wszelkich danych osobowych, w tym wizerunków osób (zdjęcia), wymaga uzyskania od osób zainteresowanych pisemnej zgody na ich publikację. W przypadku osób małoletnich zgoda musi być podpisana przez opiekuna prawnego. Podpisane dokumenty należy przesłać na adres Redakcji strony internetowej, wraz z materiałem do publikacji. Dla ułatwienia uzyskiwania takich zgód przygotowaliśmy wzory formularzy i udostępniliśmy je TUTAJ.
Uwaga: zebranie wymaganych prawem zgód dotyczy tylko osób nie będących członkami PZF. Dane osobowe członków PZF mogą być publikowane na podstawie Regulaminu serwisu internetowego www.zgpzf.pl oraz zawartej w nim Polityki prywatności.