Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 339
· Najnowszy użytkownik: tayloram18

free counters

stat4u

Aktualności

Krajowa Wystawa Filatelistyczna - "Dzieje Mazowsza"

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 12.07.2007, 01:38
Krajowa Wystawa Filatelistyczna - "Dzieje Mazowsza"

Komitet Organizacyjny Krajowej Wystawy Filatelistycznej eksponatów jednoekranowych i literatury "Dzieje Mazowsza" - Warszawa 2007 zaprasza wszystkich.....

Komitet Organizacyjny Krajowej Wystawy Filatelistycznej eksponatów
jednoekranowych i literatury "Dzieje Mazowsza" - Warszawa 2007
zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w naszej
imprezie. Do dnia 15.08.2007 możesz zgłosić swój eksponat
jednoekranowy. Do października zdążysz go jeszcze zrobić!

Z A P R A S Z A M Y;
 
REGULAMIN KRAJOWEJ KONKURSOWEJ WYSTAWY
FILATELISTYCZNEJ „DZIEJE MAZOWSZA”

- 50 lat koła PZF nr. 8 w Warszawie

1. Organizatorem wystawy są
Polski Związek Filatelistów-Okręg Warszawski
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Koło nr 8 PZF w Warszawie

2. Wystawa powyższa jest wystawą konkursową II stopnia
o zasięgu krajowym.

3. Wystawa czynna będzie codziennie, od 18.10.2007 do 27.10.2007
w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
ul. Elektoralna 12, w godz. od 1100 do 1700. Otwarcie wystawy nastąpi
dn. 18.10.2007 godz. 1200, a zamknięcie dn. 27.10.2007 o godz. 1600.

4.Siedziba Komitetu Organizacyjnego Wystawy (KOW) mieści się w Mazowieckim Centrum Kultury I Sztuki ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszaw e-mail: owpzf@op.pl tel.:0 22 620-39-62, 0 22 58 64 200
Komisarz; Jerzy Kozłowski.

Wszelką korespondencję związaną z wystawą należy kierować pod
powyższy adres.
5. Wystawcami mogą być: członkowie Polskiego Związku Filatelistów
oraz inni zaproszeni przez KOW.
6. W klasie konkursowej mogą brać udział wystawcy, których
eksponaty osiągnęły minimum klasyfikacyjne do udziału w wystawie
II stopnia. W wystawie mogą wziąć udział eksponaty dotychczas
niewystawiane, ale posiadające odpowiedni atest.
7. Do ekspozycji będą przyjęte jedynie eksponaty umieszczone
jednostronnie na kartach wystawowych znormalizowanego formatu.
Przepis ten nie dotyczy literatury.
8. Za zgłoszenie i wystawienie eksponatu pobiera się opłaty w
wysokości 20 zł za ekran lub eksponat wystawiony w klasie literatury
9. Zgłoszenia wstępne, potwierdzone przez Okręgową Komisję Wystaw,
należy kierować do KOW do dnia 31.07.2007.

Po tym terminie będą mogły być przyjęte eksponaty tylko w miarę
posiadania wolnej przestrzeni ekspozycyjnej, przy czym eksponaty
takie mogą nie być umieszczone w katalogu wystawy. Zgłoszenia
należy przesyłać na formularzach dostarczonych przez Komitet
Organizacyjny Wystawy.
10. Komitet Organizacyjny Wystawy zawiadomi wystawców w terminie
do dnia 31.08.2007 o przyjęciu eksponatu i wielkości przyznanej
powierzchni ekspozycyjnej. Każdy eksponat musi zawierać kartę
tytułową. Każda jego karta winna być ponumerowana, opisana na
odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz umieszczona w przeźroczystej
koszulce. Do eksponatu wystawca dołącza sporządzoną w dwóch
egzemplarzach specyfikację zawartego materiału oraz jego metrykę
i dowód wpłaty opłaty za wystawienie eksponatu na konto OW PZF.

Druki specyfikacji zostaną przesłane wraz z decyzją o przyjęciu
eksponatu na wystawę. Wystawca sam dokonuje wyboru fragmentów
zbioru przeznaczonych do ekspozycji.
11. Pod względem prawnym, filatelistycznym i technicznym eksponat
powinien odpowiadać warunkom regulaminu oraz być przygotowany
w sposób wskazany na formularzu zgłoszenia.
Wystawca może udzielać organom KOW wskazówek dotyczących
sposobu rozmieszczenia poszczególnych kart w przydzielonych mu
ekranach ekspozycyjnych. W tym celu wystawca może dołączyć
plan ekspozycji.
12. Komitet Organizacyjny wystawy zastrzega sobie prawo nie
przyjęcia eksponatu na wystawę.
13. Za właściwy dobór eksponatów na wystawę odpowiada
Komisarz Wystawy.
14. Przyjęte eksponaty powinny być dostarczone na wystawę
indywidualnie lub zbiorowo przez komisarzy — w terminie

od dnia 1.10.2007, na adres biura Komitetu lub inny adres wskazany

na formularzu zgłoszenia. Koszty dostarczenia eksponatu na
wystawę ponosi wystawca lub macierzysty Okręg.
15. Komitet Organizacyjny Wystawy ponosi odpowiedzialność za
eksponaty od chwili ich przyjęcia do magazynu — do chwili zwrotu
wystawcy (przy odbiorze bezpośrednio przez wystawcę) lub do
chwili nadania ich na pocztę lub innego licencjonowanego przewoźnika.
W czasie trwania wystawy Komitet zapewnia eksponatom należytą
ochronę. Odpowiedzialność za eksponaty do momentu przyjęcia ich
do magazynu wystawy oraz od momentu wydania ich z magazynu
(nadania pocztą), jak również ewentualne inne ubezpieczenia
— należą do wystawcy, poczty / przewoźnika.
16. Bez zgody Komitetu Organizacyjnego eksponat nie może być
wycofany z wystawy przed jej zakończeniem. Podczas trwania
wystawy nie mogą być również dokonywane w eksponacie żadne
zmiany.
17. Eksponaty będą wystawione według następującej klasyfikacji:

a) klasa honorowa i pozakonkursowa

b) klasa konkursowa:

- klasa eksponatów jednoekranowych JE

- klasa literatury filatelistycznej LIT

18. Oceny eksponatów w klasie konkursowej dokonuje Sąd
Konkursowy Wystawy, powołany na wniosek Głównego Kolegium
Sędziów i zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF.
Ocena Sądu Konkursowego obejmuje wyłącznie wystawione
eksponaty. Sąd Konkursowy ma prawo dokonywać zmian w
zakwalifikowaniu eksponatów do poszczególnych klas, a także
- w przypadku naruszenia zasad wystawiennictwa PZF lub
niniejszego regulaminu - wyłączyć eksponat z oceny.
19. Eksponaty wystawione w klasie konkursowej mogą otrzymać
następujące wyróżnienia: Grand Prix Wystawy, Nagrody Specjalne,
Gratulacje Jury oraz dyplomy w randze medali - duże złoty, złote,
duże pozłacane, pozłacane, duże srebrne, srebrne, posrebrzane lub
brązowe- w klasie literatury: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy
w klasie eksponatów jednoekranowych. Nagrody ufundowane przez
instytucje i fundatorów indywidualnych, przekazane zostaną również
do dyspozycji jury w celu ich przyznania, w miarę możliwości,
zgodnie z życzeniem ofiarodawcy. Lista nagród zostanie przekazana
przez KOW jury wystawy przed rozpoczęciem jego pracy.
Pozostałe nagrody przyznaje Komitet Organizacyjny Wystawy.
Eksponaty, które nie wyróżniono dyplomem w randze medalu
otrzymują od organizatora wystawy zaświadczenie uczestnictwa.
20. Oprócz wyróżnień i nagród, przewidzianych dla eksponatów
klasy konkursowej, KOW przyznaje nagrody eksponatom w klasach
honorowej i pozakonkursowej.
21. Wystawcy otrzymują bezpłatnie po 1 egzemplarzu katalogu
wystawy i palmaresu.
22. W dniu zamknięcia wystawy, przed palmaresem, wystawcy
będą mieli możliwość przeprowadzenia rozmów z jurorami.
23. Zwrot eksponatów nastąpi:

a) w ciągu 2 godzin po zamknięciu wystawy, bezpośrednio do rąk
wystawcy lub osoby upoważnionej,

b) nie później niż 7 dnia po zamknięciu wystawy przez pocztę
/ licencjonowanego przewoźnika przesyłką wartościową, z podaniem
wartości zadeklarowanej przez wystawcę.
Koszt przesyłki ponosi wystawca.

24. Na terenie wystawy osobom fizycznym nie wolno uprawiać
handlu filatelistycznego ani dokonywać transakcji wymiennych.
Prawo sprzedaży znaków pocztowych mają jedynie stoiska
pocztowe, innych instytucji uprawnionych przez Komitet
Organizacyjny Wystawy oraz własne stoiska Komitetu.
25. Przez podpisanie zgłoszenia wystawcy stwierdzają, że znają
przepisy niniejszego Regulaminu oraz deklarują podporządkowanie
się tym przepisom i wydanym na ich podstawie zarządzeniom
władz i organów wystawowych.
26. Zwiedzający wystawę są obowiązani do przestrzegania
przepisów porządkowych oraz do stosowania się do zarządzeń
organów sprawujących nadzór nad wystawą.
27. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje
Komitet Organizacyjny Wystawy.
28. Regulamin niniejszy został przyjęty przez Zarząd Okręgu PZF
w Warszawie w dniu 5.03.2007 r.
29. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF
na posiedzeniu w dn. 30.04.2007 r
 

1. Na wniosek GKS, powołano jury KWF „Dzieje Mazowsza”
w Warszawie, która odbędzie się w dniach 18.10.2007 do 27.10.2007 
w Mazowieckim Centrum Kultury, w składzie:
przewodniczący;
– Przemysław Drzewiecki – O/Bydgoski
członkowie; 
– Andrzej Jarzynkowski – O/Warszawski
– Jerzy Musiał – O/Warszawski
- Aleksander Pluszcz – O/Warszawski
– Henryk Monkos – O/Śląsko-Dąbrowski
– Jerzy Bartke – O/Małopolski
– Jerzy Bielawski – O/Kaliski
aspiranci; 
– Bartosz Sztyma – O/Warszawski
– Jerzy Jakubie – O/Warszawski
ekspert;
– Bohdan Subocz – O/Warszawski 

DEC.PREZ.ZG.PZF nr 1/XIX/INTERN.2007.05 z 2007.07.11.
Decyzję przekazano GSK z prośbą, o dalsze postępowanie.

Palmares wystawy

 

facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.