Wybierz język
 • język polski
 • język angielski
 • język hiszpański
 • język francuski
 • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 302
· Najnowszy użytkownik: HuritInidorn

free counters

stat4u

Aktualności

Komisja d/s Filatelistyki Młodzieżowej informuje

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 10.11.2006, 16:42
Komisja d/s Filatelistyki Młodzieżowej informuje1/ REGULAMIN XLV OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO pt. „TURYSTYKA W ŚWIETOKRZYSKIEM” ( rok szkolny 2006/2007) 2/ ZASADY OCENY ZADAŃ Finał XLV OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO pt. „TURYSTYKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM” 07 - 10 czerwca 2007 r. w KIELCACH

 

REGULAMIN

XLV OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO

pt. „TURYSTYKA W ŚWIETOKRZYSKIEM”

( rok szkolny 2006/2007)

 

Cele konkursu:

1. Promowanie polskich znaków pocztowych

2. Popularyzacja filatelistyki i zdobywanie wiedzy związanej z tematem konkursu.

3. Pogłębianie wiedzy filatelistycznej.

4. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności budowy eksponatu filatelistycznego.

 

Zasady ogólne:

1. W części dotyczącej tematu konkursu, wykorzystuje się wyłącznie polskie znaki pocztowe.

2. Wykaz wytypowanych znaczków, datowników, całostek i innych walorów filatelistycznych stanowi załącznik do regulaminu i jest przygotowany przez Komisję ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF. Znajomość w/w walorów i tematyki przez nie prezentowanej obowiązuje uczestników wszystkich etapów konkursu.         
Komisja do 9 grudnia br. prześle do Okręgów numery walorów obowiązujących w tegorocznej edycji Konkursu, a do 20 grudnia br. opracowanie tych walorów.

3. W konkursie powinni brać udział wszyscy członkowie kół młodzieżowych, którzy są uczniami szkół dziennych, Wyłączeni są uczniowie i słuchacze szkół policealnych, pomaturalnych i wyższych. Zaleca się natomiast, aby zapraszać do udziału w I etapie konkursu młodzież niezrzeszoną w PZF.

4. Konkurs rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych:

I    -  uczniów szkół podstawowych

II   – uczniów szkół gimnazjalnych

III  – uczniów szkół ponad gimnazjalnych

Uwaga! Okręg / Oddział  może wystawić w finale Konkursu do trzech swoich reprezentantów.
Nie dopuszcza się do udziału w finale Konkursu dwu reprezentantów jednego Okręgu / Oddziału
w jednej grupie wiekowej.

5. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

I  - eliminacje w kołach młodzieżowych PZF (dla członków młodzieżowych kół    filatelistów –  tu dopuszcza się młodzież nie zorganizowaną w PZF) powinny się odbyć  do 10 marca 2007 r.

II   - półfinały w Okręgach i Oddziałach PZF (dla laureatów eliminacji w kołach – w odpowiednich grupach wiekowych) do 15 kwietnia 2007r.

III - finał ogólnopolski (dla laureatów półfinałów w Okręgach i Oddziałach – w odpowiednich grupach wiekowych)   od 7 do 10 czerwca 2007 roku.

6. Poszczególne etapy konkursu organizują i prowadzą:

eliminacje w kołach-  Opiekunowie Młodzieżowych Kół Filatelistycznych PZF.

półfinały     -  Komisje ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgów i Oddziałów PZF.

finał ogólnopolski  - Okręg / Odział PZF gospodarz Konkursu i Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF.

 

Zasady  przeprowadzania konkursu:

1. Konkurs przeprowadzany jest w formie testów lub innej z zakresu:

A – wiedzy filatelistycznej

B  - wiedzy tematycznej

C  - praktycznej umiejętności opracowania mini eksponatu wystawowego.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania etapów konkursu określają ich organizatorzy i podają

do wiadomości uczestnikom.

3. Okręgi i Oddziały PZF w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2007 roku dokonają na konto Okręgu / Oddziału PZF, gospodarza finału Konkursu wpłaty za udział poszczególnych ekip oraz nadeślą imienne listy ekip biorących udział w finale (miejsce rozgrywania finału, warunki uczestnictwa w finale oraz wzór zgłoszenia, Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF poda w Komunikacie).

                                                           KOMISJA

                                     ds.  Filatelistyki  Młodzieżowej

                                             Zarządu Głównego P Z F

Regulamin XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Turystyka w Świętokrzyskiem" został zatwierdzony 28 października 2006r.na posiedzeniu Prezydium ZG PZF

 

ZASADY OCENY ZADAŃ

Finał  XLV   OGÓLNOPOLSKIEGO

MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO

pt.  „TURYSTYKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM” 

07 -  10 czerwca 2007 r. w KIELCACH

 

1. Do oceny wszystkich zadań finałowych powołana zostanie Komisja Konkursowa,  w skład, której wchodzą: członkowie Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF i Sędziowie powołani przez Prezydium ZG PZF do oceny eksponatów przywiezionych i zbudowanych na  miejscu.

 

2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej   jest przewodniczący    Komisji    ds. Filatelistyki      Młodzieżowej  ZG  PZF lub osoba upoważniona.

 

3. Finał konkursu składa się  z następujących obowiązkowych części: 

a. Test nr 1 – wiedza tematyczna (30 pytań) do zdobycia po jednym całym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź               

b.  Test nr 2 – wiedza filatelistyczna (30 pytań) - do zdobycia po jednym całym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź

Uczestnicy rozwiązywać będą testy wyboru, polegające na wyborze jednej prawidłowej odpowiedzi spośród trzech lub czterech podanych. Będą to testy o jednakowym stopniu trudności dla wszystkich grup wiekowych.

c. Eksponat wykonany na miejscu

 

4. Ocena zadań konkursowych, wykonywanych na miejscu.

    Ocena wszystkich zadań konkursowych będzie anonimowa.

 1. Podczas konkursu finaliści budują mini – eksponat, składający się z 5 kart (1 karta - plan, 4 karty – rozwinięcie), na bazie jednakowego materiału filatelistycznego, przygotowanego wcześniej przez członków Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej

 2. Wykonanie wszystkich zadań konkursowych nadzorują członkowie Komisji, a w razie potrzeby można dokooptować osoby spośród opiekunów obecnych na finale

 3. Nadzorujący nie mają prawa do ingerencji w pracę młodego filatelisty, opracowującego         swój eksponat.

 4. Każdy z finalistów otrzymuje zakodowaną kopertę zbiorczą, w której znajdować się będą testy, materiały do budowy eksponatów (karty i walory) oraz druga koperta (zakodowana takim samym kodem, jak koperta zbiorcza), a w niej druk do wpisania danych osobowych uczestnika finału

 5. Po zakończeniu wszystkich prac przez finalistę, Komisja odbiera od niego kopertę zbiorczą, zawierającą rozwiązane testy, eksponat i zaklejoną kopertę z danymi osobowymi.

Finalista również nie zna swojego kodu.

 1. Testy oceniane są przez Komisję ds. Filatelistyki Młodzieżowej wg ustalonej zasady - pkt.3

 2. Zakodowaną kopertę zawierającą eksponat otrzymują Sędziowie (pkt. 1), którzy dokonują oceny eksponatów metodą punktową, jak na wystawach filatelistycznych, a następnie uzyskane punkty wpisują  na kopercie zbiorczej.

 3. Po zakończeniu oceny wszystkich eksponatów, we wszystkich grupach wiekowych Komisja otwiera kopertę z danymi osobowymi finalisty, porównuje je z godłem i dopiero wtedy wpisuje punkty zdobyte za wykonany eksponat do karty oceny, którą otrzyma wraz z eksponatem po zakończeniu konkursu.

Każdy finalista może zdobyć za tę pracę maksymalnie 20 punktów.

 

Do tej części konkursu każdy uczestnik finału przywozi ze sobą niezbędne przybory szkolne 

(cienkopisy, ołówki, nożyczki, linijki, gumki) 

 

5. Ocena eksponatu przywiezionego na finał.

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest przywieźć na finał wykonany przez siebie eksponat,
  w przeciwnym razie świadomie rezygnuje z punktów za tę część konkursu.

 2. Karty powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (długopisem lub atramentem), zabezpieczone w koszulkach.

 3. Oceniane będą tylko te eksponaty, które znajdują się w klasach zatwierdzonych przez PZF
  (bez klasy OPEN)

 4. Z przywożenia eksponatów zwolnieni są ci uczestnicy, których eksponaty były już oceniane na wystawach konkursowych, otrzymują punkty na podstawie wpisów w metrykach eksponatu:

               - 10 punktów za wystawy I stopnia

               - 8 punktów za wystawy II stopnia

               - 6 punktów za wystawy III stopnia

     Pozostali uczestnicy finału przywożą do oceny:

16 kart – grupa I (szkoły podstawowe)

32 karty – grupa II i III (gimnazja i licea)

Jeśli są posiadaczami regulaminowego eksponatu (ilość kart stosowna do grupy wiekowej), mogą przywieźć go w całości, aby nie zubażać eksponatu

Jeśli możliwości lokalowe i organizacyjne pozwolą na przygotowanie       Wystawy  Filatelistycznej, na której finaliści mogliby się zaprezentować, Komisja poda termin
i warunki dostarczenia tychże eksponatów.

 1. Ocena tego eksponatu odbywać się będzie z udziałem autora i opiekuna (sędziowanie otwarte), dokonywać się będzie, podobnie, jak w przypadku eksponatu wykonywanego na miejscu. Oceny dokonują sędziowie powołani przez ZG PZF.

 2. W czasie oceny uczestnik swoją wiedzą o eksponacie musi przekonać jurora, że jest jego autorem.

 Za to zadanie uczestnik może zdobyć maksymalnie 10 punktów.

 

Komisja sumuje punkty uzyskane przez poszczególnych uczestników finału z wszystkich obowiązujących zadań. Ich suma stanowi o miejscu zajętym w finale i o awansie do ścisłego finału.

 

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 90

 

Do ścisłego finału przechodzi po 5 uczestników z każdej grupy wiekowej - zdobywcy największej ilości punktów.

 1. W przypadku uczestników z jednakowym dorobkiem punktów w jednej grupie wiekowej,
  a decyduje to o zakwalifikowaniu się do ścisłego finału, Komisja przeprowadza dla nich dogrywkę, w obecności zainteresowanych opiekunów grup, trwającą do braku lub pierwszej błędnej odpowiedzi.

 

 1. Ścisły finał, odbywa się w obecności uczestników finału i opiekunów grup.

 

 1. W ścisłym finale, bierze się pod uwagę punktację tylko z tej części konkursu.

 

10. Wszyscy uczestnicy ścisłego finału, odpowiadają na 10 takich samych pytań postawionych przez prowadzącego. Zapisują je na kartce, a następnie odczytują odpowiedź, pokazując ją kontrolującemu i uczestnikom zgromadzonym na sali. Zwycięzcą konkursu  w swojej grupie wiekowej, zostaje  ten  z  uczestników, który  w  ścisłym finale uzyskał największą ilość punktów.

 

11. W przypadku, gdy uczestnicy ścisłego finału z jednej grupy wiekowej uzyskali jednakową ilość punktów, Komisja przeprowadza dogrywkę, trwającą tak jak w pkt. 7, do braku lub pierwszej błędnej odpowiedzi. Dogrywkę przeprowadza się jedynie dla wyłonienia zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych. W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów na miejscach od 2 do 5 przyznaje się wyższe miejsce ex aequo.

 

12. Za ewentualne dodatkowe konkursy i zadania, nie wlicza się wyników do punktacji Konkursu,
o której mowa w punkcie 3.

 

13. Po każdej z części konkursu punktacja niezwłocznie zostaje ogłoszona na tablicy wyników.

 

14. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

15. Organizatorzy Konkursu nie przewidują ustalania kolejności miejsc, zajętych przez poszczególne reprezentacje Okręgów i Oddziałów PZF.

 

16. Po zakończeniu Konkursu, wszystkie Okręgi / Oddziały mogą otrzymać komplet materiałów
z finału (wzory testów z zaznaczonymi odpowiedziami i kserokopie wyników finału)

 

Szanowni Państwo!

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminu Konkursu oraz Zasad Oceny Zadań  w finale XLV Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego.

 

   KOMISJA

                                     ds.  Filatelistyki  Młodzieżowej

                                             Zarządu Głównego P Z F

  

   Zasady Oceny Zadań na finale 45.Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pod hasłem „TURYSTYKA W ŚWIETOKRZYSKIEM” zostały zatwierdzone na posiedzeniu Prezydium
ZG PZF 28 października 2006 roku

facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.