Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 6

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 221
· Najnowszy użytkownik: RogerLer

free counters

stat4u

Aktualności

Krajowa Wystawa Filatelistyczna - Tarnów 2011

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 22.09.2011, 20:21 Okręg Tarnowski Wystawy
Okręg Tarnowskidr Marek Smoła

Krajowa Wystawa Filatelistyczna Sacrum et profranum Tarnoviae 2011

„Jednym z oryginalnych sposobów dokumentowania i poznawania historii ludzkości
jest filatelistyka, łącząca w sobie elementy obrazu i treści.
Dzięki niej ważne z punktu widzenia dziejów człowieka wydarzenia
znajdują szczególny sposób utrwalenia – zapisu dla potomnych.
Dokumentowanie historii jest bowiem wychodzeniem naprzeciw
głębokiemu pragnieniu człowieka, aby zachować pamięć o tym,
co jest dla niego ważne i co stanowi o jego tożsamości”.
(bp Wiktor Skworc do tarnowskich filatelistów, 17 września 2011)
Krajowa Wystawa Filatelistyczna Sacrum et profanum Tarnoviae, została zorganizowana w związku z 225. rocznicą powołania diecezji tarnowskiej oraz 450. rocznicą śmierci hetmana Jana Tarnowskiego. Patronat nad Wystawą objął Jego Ekscelencja ks. biskup Wiktor Skworc oraz Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała. Członkowstwo w Komitecie Honorowym przyjęli również: posłowie na Sejm RP, Urszula Augustyn oraz Józef Rojek, wicemarszałek województwa małopolskiego, Roman Ciepiela, wicestarosta powiatu tarnowskiego Mirosław Banach, dyrektor Centrum Usług Pocztowych Oddział Rejonowy w Tarnowie, Kazimierz Sulma, jak również Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów Ludwik K. Malendowicz.
Otwarcie KWF TARNÓW 2011 nastąpiło 17 września 2011 r. o godz. 12.00 w Sali Lustrzanej, reprezentacyjnej Sali Urzędu Miasta Tarnowa. Poprzedził je występ młodej skrzypaczki, Faustyny Skolmowskiej, uczennicy I klasy Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie-Mościcach i I klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Tarnowie. Artystka zagrała jedną z Fantazji rosyjskich Leo Portnof’a (1875-1940), amerykańskiego skrzypka i kompozytora (rosyjskiego pochodzenia). Zgromadzonych licznie gości powitał Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Tarnowie, Marek Smoła, który podkreślił rangę otwieranej właśnie Wystawy oraz wielką wartość (nie tylko filatelistyczną) eksponowanych zbiorów. Następnie głos zabrał protektor Wystawy, Prezydent Tarnowa, dr Ryszard Ścigała, który nawiązał do największych osiągnięć tarnowskiej filatelistyki, przypominając, iż właśnie w Tarnowie zorganizowano pierwszą po II wojnie światowej wystawę filatelistyczną w Polsce. Podkreślił również wagę takich działań, podejmowanych również przez tarnowskich filatelistów, a służących promocji miasta Tarnowa. Słowo Jego Ekscelencji biskupa Wiktora Skworca skierowane do organizatorów Wystawy, jak również do autorów zbiorów i wszystkich odbiorców ekspozycji odczytał ks. Paweł Płatek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Ks. biskup podkreślił wielkie znaczenie Wystawy, jako przedsięwzięcia wpisującego się w jubileusz diecezji tarnowskiej. Do zebranych uczestników uroczystości kilka słów skierował również wicestarosta tarnowski, Mirosław Banach, który wskazał na ogromne , znaczenie kolekcjonerstwa, które będąc przejawem wielkich pasji, daje każdemu zainteresowanemu szansę samorealizacji. W części oficjalnej głos zabrał również przewodniczący jury, Jerzy Maciej Nowak, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów i Prezes Zarządu Okręgu Częstochowskiego PZF. Odczytał fragmenty protokołu z obrad jury oceniającego eksponaty, oceniając wysoko poziomo przygotowanych zbiorów oraz wskazując na trudne zadanie, jakim okazał się wybór najlepszego eksponatu. Ostatecznie został nim Wielkopolska - zarys historii poczty Edmunda Jankowskiego z Leszna (O/Wielkopolski). Przewodniczący jury podkreślił również wzorową organizację Wystawy i złożył gratulacje członkom Komitetu Organizacyjnego. W następnej kolejności członkowie jury oraz ekspert PZF, który towarzyszył pracom sędziów konkursowych, otrzymali filatelistyczne upominki od organizatorów Wystawy. Podobne upominki otrzymali również oficjalni goście zaproszeni na uroczystość otwarcia Wystawy. Na zakończenie Prezydent Tarnowa, delegat ks. biskupa oraz Prezes Okręgu PZF w Tarnowie dokonali przecięcia wstęgi i oficjalnie otworzyli Wystawę.
W trakcie zwiedzania zaproszeni goście z zainteresowaniem oglądali eksponaty. Z największym uznaniem spotkały się zbiory w klasie historii poczty. Członkowie jury oraz tarnowscy filateliści wyjaśniali specyfikę każdej klasy, warunki jakie muszą spełniać zbiory, by być dopuszczonymi do ekspozycji oraz rangę pokazywanych walorów. Była to znakomita okazja do promocji filatelistyki i wskazania na ważność działań filatelistów, dla rozwoju wartości estetycznych, czy merytorycznych. Już w momencie otwarcia widać było, iż Wystawa spełniła swoje podstawowe zadania, gdyż wśród zwiedzających znalazły się dzieci, które wraz z rodzicami z zachwytem przyglądały się, głównie zresztą tematycznym zbiorom. W tej części uroczystości wszyscy obecni goście mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego dzięki hojności sponsorów. Wszyscy zainteresowani mogli również zaopatrzyć się w walory pocztowe i filatelistyczne na stoisku Poczty Polskiej, gdzie stosowano dwa okolicznościowe datowniki oraz rozprowadzano beznominałowe kartki pocztowe, związane z rocznicami – 225. powołania diecezji tarnowskiej i 450. śmierci hetmana Jana Tarnowskiego.
Następnie, o godz. 13.00, rozpoczęła się druga część uroczystości otwarcia Wystawy, a jednocześnie ciekawa impreza towarzysząca, czyli międzynarodowa sesja filatelistyczna, w której wzięli udział goście z różnych środowisk akademickich Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Podobnie jak uroczystość otwarcia Wystawy, tak i sesja została poprzedzona niezwykle pięknym akcentem muzycznym w wykonaniu Amber Quartet. Zespół powstał w 2009 r., a tworzą go studentki IV i V roku Akademii Muzycznej w Krakowie: Elżbieta Pogoda (I skrzypce), Barbara Mglej (II skrzypce), Magdalena Chmielowiec (altówka) i Katarzyna Cichoń (wiolonczela). Swoje solowe umiejętności członkinie kwartetu doskonalą pod okiem wybitnych instrumentalistów, m.in. Kai Danczowskiej, Janusza Pisarskiego i Adama Klocka. Artystki wykonały dwa utwory: kwartet D-dur op. 18, nr 3, cz. I i II Ludwiga van Beethovena, oraz kwartet „Satz” c-moll op. 703 Franza Schuberta.
Część merytoryczną sesji otworzył ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII), który przedstawił referat poświęcony filatelistyce jako nauce, stawiając w nim tezę o oczywistym „mieszczeniu się” filatelistyki wśród nauk, co udowadniał analizą definicji zarówno z teorii nauk, jak i teorii filatelistyki. Jako drugi wystąpił prof. dr hab. Ludwik Frey, pracownik Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Prelegent wygłosił referat poświęcony sowom w filatelistyce. Nie tylko dokonał ich klasyfikacji gatunkowej (ilustrując to oczywiście walorami pocztowymi), czy analizy budowy morfologicznej sów (i tu nie brakło odpowiednich walorów), ale również odniósł się do kontekstów kulturowych, umieszczających sowy w określonych sytuacjach, np. wierzeń, czy ludowych mądrości. Trzeci referat wygłoszony przez dr Lucynę Rotter (UPJPII) dotyczył kostiumologii w filatelistyce. Z powodów ogromu istniejącego materiału ograniczał się w treści do obszarów Polski i polskich znaczków pocztowych. Autorka bazując na ilustracjach polskich znaczków wykazała bogactwo polskich strojów ludowych – góralskich, łowickich, kurpiowskich, czy wielu innych, które w przeciągu wielu lat ukazywane były na znaczkach pocztowych. W referacie pojawiły się niezwykle cenne spostrzeżenia dotyczące nazw własnych elementów strojów ludowych, męskich i żeńskich, oraz wskazania dotyczące pomyłek projektantów w tym zakresie. Kolejny referat wygłosił ks. dr Peter Borza, pracownik naukowy Uniwersytetu w Bratysławie (Słowacja). Wykład dotyczył propagandy komunistycznej na znaczkach Czechosłowacji w latach 1945-1989 i znakomicie oddawał stosunek władz komunistycznych do narodów Czechosłowacji oraz nasilenie bądź względne złagodzenie tejże propagandy w różnych latach. Referat dotyczący kościołów wschodnich na terenie obecnej Białorusi, Rosji i Ukrainy wygłosił Rafail Pryjma-Tamioła, pracownik Ukraińskiego Ministerstwa Kultury oraz Uniwersytetu w Kijowie. Prelegent wskazał na losy Kościoła prawosławnego i unickiego oraz świątyń tych wyznań na przestrzeni XX wieku w wybranych przez siebie krajach, ilustrując swoje rozważania znakami pocztowymi tychże państw. Mający polsko-węgierskie pochodzenie ks. Maciej Józefowicz z Budapesztu wygłosił referat o związkach polsko-węgierskich na przestrzeni dziejów, ale ukazanych za pomocą walorów filatelistycznych. Oprócz, oczywiście, postaci gen. Józefa Bema, wspólnych monarchów (królowa Jadwiga Andegaweńska, czy Stefan Batory), wspólnych świętych (np. Wojciech i Kinga), prelegent zwrócił uwagę na współpracę i podobne losy naszych narodów w XX w. Za pomocą ilustracji znaczków węgierskich przypomniał np. o pomocy Polaków dla Węgrów w 1956 r. Siódmy referat wygłosił ks. Stanisław Tokarski, Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. Autor poświęcił go związkom Karola Wojtyły, jako biskupa krakowskiego i kardynała, a następnie Jana Pawła II jako papieża z Tarnowem. Ukazał przejawy obecności (fizycznej i duchowej) wielkiego Polaka z Kościołem tarnowskim, czy to poprzez formy spędzania wolnego czasu na obszarze diecezji, czy też wykonywanie obowiązków biskupich. Podkreślił, co jasne, fakt dwóch pielgrzymek papieża do diecezji tarnowskiej (do Tarnowa w 1987 i do Starego Sącza w 1999 r.). Ostatni referat wygłosił dr Marek Smoła, historyk, dyrektor IV Liceum w Tarnowie i Prezes Zarządu Okręgu PZF w Tarnowie. Wykład, ilustrowany wieloma reprodukcjami walorów pocztowych i filatelistycznych dotyczył Tarnowa widzianego przez pryzmat filatelistyki właśnie. Autor ukazał więc położenie miasta na mapie Polski, sposób wyobrażania herbu miejskiego, najważniejsze budowle przedstawione na znakach pocztowych, czy postaci związane z Tarnowem pochodzeniem, lub edukacją. Sesja wywołała następnie ożywioną dyskusję, w którą włączyli się słuchacze, głównie filateliści przybyli na otwarcie Wystawy. Bez wątpienia świadczy to o trafnym doborze tematyki wykładów, które dotyczyły przecież w dużej mierze filatelistyki i możliwościom jakie daje dla prezentacji dorobku ludzkiej działalności.
W niedzielę, 18 września 2011 r., miała miejsce druga poważna towarzysząca Wystawie impreza, nawiązująca do najświetniejszych tradycji z okresu międzywojennego, kiedy w podtarnowskich Mościcach powstał Klub Balonowy (1933). Organizatorzy Wystawy, dzięki współpracy z Pocztą Polską oraz Mościckim Klubem Balonowym, przygotowali przewóz listów i kartek balonem. Początkowo założono, iż start balonu nastąpi z urokliwego Parku Sanguszków, okalającego klasycystyczny pałac pochodzący z początków XVIII w. Warunki atmosferyczne – silny wiatr, który dosłownie w ciągu kilku godzin zmienił kierunek – zmusił członków załogi do zmiany miejsca startu. Przeniesiono je na północny stok Góry św. Marcina, gdzie teren był osłonięty od wiatru. Tuż przed godz. 17.00, przy pięknie świecącym Słońcu, balon Mościce, którym kierował pilot Krzysztof Rękas, wzniósł się w powietrze i przelatując nad centrum Tarnowa, został skierowany przez wiatr na północno-północny-wschód od miejsca startu. Balon wylądował w Radgoszczy, gdzie przewiezione balonem przesyłki zabezpieczyli pracownicy Poczty Polskiej. Była to w Tarnowie pierwsza od 50 lat zorganizowana poczta balonowa.
Zamknięcie Wystawy nastąpiło uroczystym palmaresem w dniu 21 września 2011 r. I to spotkanie zostało okraszone krótką etiudą muzyczną, w wykonaniu Katarzyny Cichoń, która zagrała miniaturę Jana Sebastiana Bacha na wiolonczelę. Prezes Zarządu Okręgu w Tarnowie podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Wystawy, zaś sekretarz jury, Sławomir Bem, odczytał wszystkie wyróżnione eksponaty. Nastąpiło wręczenie nagród, krótki poczęstunek i wiele rozmów prywatnych m.in. o poziomie eksponowanych zbiorów.
Jestem przekonany, iż zorganizowane w Tarnowie tak poważne przedsięwzięcie w znaczący sposób przyczyni się do popularyzacji filatelistyki. Wystawa to przecież możliwość ekspozycji własnych zbiorów, ale też „podejrzenia” tego, jak robią to najlepsi i wykorzystania dla rozwijania własnych umiejętności. To także bardzo dobra okazja do zaprezentowania możliwości filatelistyki najmłodszym, do ponownego rozbudzania tej pasji wśród uczniów szkół, którzy licznie odwiedzą ekspozycję Wystawy. Sesja naukowa to przecież dar dla filatelistów. Jak ważne jest naukowe podejście do filatelistyki wiedzą wszyscy ci, którzy parają się choćby budową zbiorów specjalizowanych, tradycyjnych, czy tematycznych. Wreszcie poczta balonowa to także okazja do plenerowej zabawy i zdrowego spędzania wolnego czasu. Jeśli temu ma służyć filatelistyka, to można tym celom jedynie przyklasnąć. Wierzę, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie w Tarnowie na podobnej Wystawie.

facebookDrukuj
Dołączone pliki:

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.